Activités 2020

 

stornéiert Corona

mar 27, Ecole fondamentale, Differdange

mar 25, Démo ISL

mar 24, Remise de cheque, Schengen Chrëscht Maart

mar 24, Ecole fondamentale, Steinfort

mar 20, Ecole fondamentale Remerschen, Fréijoersmaart

mar 10, Ecole précoce, Kleinbettingen

mar 06, Remise de cheque, Dog club Steinheim  photos

mar 05, Ecole fondamentale, Steinfort

mar 06, Remise de cheque, Dog club Steinheim

mar 04, Remise de cheque, Schouweiler Wanterfest  photos

feb 29, Fête pour Bianca, Etrépigny  photos

feb 28, Remise de cheque, Zollwer  photos

feb 27, Remise de cheque, Fressnapf Grevenmacher   photos

feb 24, Crêche Calimero, Kaerjeng   photos

feb 16, Fraen a Mammen Feelen-Mäerzeg, Fueskaffi  photos

feb 07, Présentation Hein, Schengen  photos

jan 24, Cheque, Ensemble Vocal vivace, Uerwerkaerjeng  photos

jan 22, Démo Internat St Joseph, Diekirch  photos

jan 16-17, Handi'Chiens Journées de formation, Eschdorf  photos

jan 13, Remise de cheque, Kurbismaart Stengefort  photos

Dennis Nash  mise à jour 25.04.2020

BCEE LULL LU64 0019 3555 4989 4000