eis missioun ass :

 • Assistenzhonn ze parrainéieren

 • Ausbildung vun Assistenzhonn ze finanzéieren

 • Weiderformatioun vun den Référenten ze finanzéieren

 • Déierengestëtzten Aktivitéiten ze finanzéieren

 • Médiation animale, reegelméisseg Besuch mat Assistenzhonn

an dir?

Dir braucht en Assistenzhond ?

Dir hätt gären eisen Service bénévole ?​

Dir hätt gären Informatiounen ?

zéckt net eis ze kontaktéieren

notre mission  est :

 • le parrainage des chiens d'assistance

 • le parrainage de l'éducation des futurs chiens d'assistance

 • le parrainage des formations continues pour bénéficiaires

 • le parrainage des Activités Assistées par l'Animal

 • la médiation animale, les visites régulières avec nos chiens d'assistance

et vous?

vous avez besoin d'un chien d'assistance ?

vous voulez profiter de nos services en bénévolat ?​

vous avez besoin d'informations ?

n'hésitez pas de nous contacter

sponser en zukünftegen assistenzhond 

ASA Asbl wëll 2020 fir den Akaf vu jonken Honn hir Ausbildung sammelen.

Mir si frou fir all Donen
Sot eis dem Hond säin Numm a mir schécken Iech per e-mail seng Foto fir en Don ab 25€   

parrainez un futur chien d'assistance

En 2020, ASA Asbl prends en charge l'achat de plusieurs chiots futurs chiens d'assistance.

Nous acceptons avec plaisir tout don peu import le montant.
Pour un don à partir de 25€, vous aurez par e-mail une photo du chiot de votre choix.​ 

e Stopp fir e mupp 

 

Mir sammele plastiks Stëpp fir Assistenzhënn ze parrainéieren a fir d’Ëmwelt ze schoune duerch den Recyclage   

Jiddwereen kann hëllefen  

 

Nous récoltons des bouchons en plastique pour financer des chiens d'assistance, et protéger l'environnement par le recyclage. 

Chaqu'un peut aider ! 

profiler vun Hond 
ASA asbl parrainéiert déi super Honn!
 • Chien détecteur d'épilepsie
 • Chien d'assistance dit d'accompagnement social
 • Chien d'éveil
 • Chien d'assistance
 • Chien d'assistance pour personnes vulnerables
profils des chiens 
ASA asbl parraine ces chiens d'exception!
 • Chien détecteur d'épilepsie
 • Chien d'assistance dit d'accompagnement social
 • Chien d'éveil
 • Chien d'assistance
 • Chien d'assistance pour personnes vulnerables

médiation animale

Eis Membere maachen éierenamtlech Aarbecht mat Assistenzhonn :

 • an Altersheemer a Pflegeheemer

 • an Foyers fir handicapéiert Kanner

 • am Prisong

 • Privat doheem

 • an Schoulen, maisons relais fir eis Arbecht mat Assistenzhonn ze weisen

Nos membres font des visites bénévoles avec les chiens d'assistance :

 • en maisons de retraite et foyers de jour

 • en maisons de soins

 • en foyers pour enfants handicapés

 • à domicile

 • en écoles, maisons relais, etc pour présenter le travail des chiens d'assistance

déierengestëtzten Aktivitéiten

Mir finanzéieren reegelméisseg Sëtzungen um pédagogischen Bauerenhaff :

 • fir e Grupp vu Jonken handicapéierten Erwuessener 

 • fir e Grupp vun Asylante Kanner

thérapie assistée par l'animal

Nous prenons en charge des séances régulières dans un établissement spécialisé

 • pour un groupe de jeunes adultes avec handicap mental

 • pour un groupe d'enfants demandeurs d'asile 

Dennis Nash 08.05.21